Je cílem snahy MPSV ohrožení péče o ohrožené děti do tří let?

markova novaZ nepochopitelných důvodů již několik let narůstá neúměrný tlak ze strany ministerstva práce a sociálních věcí a některých médií cílený na činnost dětských center, ústavních zdravotnických zařízení, která doposud na vysoké odborné úrovni pečují o ohrožené děti do tří let věku.

Od roku 2006 je u nás stále více prosazována pěstounská péče na přechodnou dobu, v níž ale může být dítě umístěno nejdéle jeden rok! Po uplynutí této doby však musí dítě tuto »přechodnou« rodinu opustit. Bohužel, ne každé takovéto dítě může být vráceno do své původní biologické rodiny nebo odejít do té náhradní. Bývá to z důvodů zdravotního postižení, vysokého věku dítěte, sourozenecké skupiny či příslušnosti k minoritnímu etniku. Co tedy potom takové děti čeká? Podle představ MPSV to má být rotace po pěstounských rodinách na přechodnou dobu nebo ta trvale dehonestovaná ústavní péče. Rychlé a neuvážené zavádění pěstounské péče na přechodnou dobu s sebou přináší velké množství negativních důsledků. Především nejsou stanoveny věkové limity pro přechodné pěstouny a tak převažují ti starší. Nejsou také dostatečně prověřovány motivy jejich zájmu. Nezřídka, bohužel, převažují pouze motivy finanční. Někteří přechodní pěstouni také mají tendenci si děti vybírat nebo je odmítat. Za velký problém považuji i to, že po žadatelích je vyžadováno pouze vzdělávání v délce 72 hodin. Přitom se musí postarat většinou o děti matek na návykových látkách, s psychickým onemocněním, matek se zvýšeným rizikem onemocnění hepatitidou, syfilidou, s HIV pozitivitou, u jejichž dětí dominují významné poruchy aktivity a chování i riziko mentálního či kombinovaného postižení. Přechodní pěstouni jsou pak nezřídka těmito skutečnostmi zaskočeni a nedokážou poskytnout odpovídající kvalifikovanou péči. Velké úskalí spočívá i v tom, že chybí dostatečná a důsledná kontrola ze strany psychologů a pracovníků OSPOD, tedy státu jako takového. Současně s tím jsou dřívější kojenecké ústavy, dnešní dětská centra, nepravdivě vykreslována jako zařízení, kde se děti pouze přebalují, krmí a ukládají do postýlek, takže již po měsíci zde stráveném nejsou děti schopny navazovat citovou vazbu a jsou doživotně deprivované či poškozené.
Samozřejmě, že sebelepší zdravotnická zařízení, byť přizpůsobená potřebám dětí a zabezpečující vysoce odbornou péči, nemohou nahradit funkční rodinu. Nicméně zkušený a kvalifikovaný personál dětských center dbá na všestranný rozvoj dítěte, včetně emocionální složky, děti mají individuální plány a převládá maximální možná snaha o urychlení návratu »volných« dětí do biologických nebo náhradních rodin.
V důsledku dlouhodobě neodpovědného přístupu ministerstva práce a sociálních věcí dochází nyní k alarmující skutečnosti, že v poslední době klesá zájem o trvalé pěstounství a narůstá počet žadatelů o přechodnou pěstounskou péči. Zároveň klesá počet novorozenců a kojenců ve zdravotnických zařízeních pro děti do tří let, ale současně narostl počet dětí staršího věku. Tyto děti jsou hůře umístitelné, zejména pokud se jedná o sourozenecké skupiny, děti se zdravotním postižením nebo romského etnika. Úporná snaha o dehonestaci dětských center, vyjmutí je z gesce ministerstva zdravotnictví a jejich následné zrušení je nepochopitelná.
Naskýtá se několik závažných otázek. Cui bono? Opravdu MPSV nemá správné informace o situaci ohrožených dětí do tří let? Namáhal se někdo kompetentní navštívit dětská centra a seznámit se s jejich prací a podmínkami zde poskytované péče? Je cílem této společnosti, aby děti opakovaně přecházely z jedné přechodné rodiny do druhé? Zamyslelo se MPSV při svých dehonestačních kampaních nad tím, kam půjdou děti se závažnými handicapy, vyžadující odbornou péči a které nikdo nebude chtít? Jedno je jisté. Glorifikace přechodné pěstounské péče na straně jedné, a destrukce ústavní péče na straně druhé ve skutečnosti řešení palčivého problému péče o ohrožené děti nepřinese.
Soňa MARKOVÁ,
poslankyně PS PČR

Haló noviny - převzato

skola2 1540 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top