Slušnost v politice není slabost

sormova tana 17Rozhovor Haló novin s Táňou Šormovou, kandidátkou KSČM do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji

Pokud se dostanete do Poslanecké sněmovny, co zásadního v ní chcete prosadit?

Pokusím se prosadit vyšší nároky na vzdělávání a vzdělání a tím i zvýšení úrovně vzdělání, nastavení latěk pro přijímání dětí k dalšímu studiu na střední školy s využitím přijímacího řízení a s ohledem na schopnosti, jinou podobu přijímacího řízení s minimálním podílem kritérií nastavených školou, znovuotevření »nařízené inkluze«, zajištění dostatku finančních prostředků pro oblast vzdělávání nejen na mzdy, ale i na pomůcky, učebnice, investice.

Prosazuji skutečné bezplatné školství na všech úrovních, včetně obědů pro děti, alespoň na základní škole. Podporu potřebuje zaměstnávání čerstvých absolventů škol, stejně jako podpora zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a lidí před důchodem. Lepší startovní podmínky si zaslouží mladé rodiny, počínaje novomanželskými půjčkami, až po dostatek dostupných bytů bez velkého zadlužování. Prosazuji také postupné narovnávání rozdílů v odměňování žen a mužů za stejnou práci, navyšování důchodů tak, aby i tam se postupně vyrovnaly rozdíly mezi ženami a muži, a důchod nebyl pouhou almužnou, nedovolující aktivně a hodnotně prožít zasloužený odpočinek, stejně jako stanovení horní hranice odchodu do důchodu bez mechanismů dalšího případného zvyšování. Jako potřebné vidím i omezení působení poslanců v PS ČR na dvě, maximálně tři volební období.

 Vyjmenovat vše snad ani nelze…

Máte pravdu. Zkrátka bych ráda prosazovala vše, co povede ke zkvalitnění a opravdovému zvýšení životní úrovně všech poctivě pracujících občanů naší země, povede k zachování suverenity a samostatnosti České republiky a konečně zastaví její postupné rozkrádání.

Co považujete za největší celospolečenský problém?

Stále klesající úroveň vzdělávání a vzdělání a financování regionálního školství. Před rokem 1989 patřilo naše školství k nejlepším. Při porovnávání vědomostí jsme dosahovali vynikajících úspěchů a zaujímali jsme vysokou příčku v pořadí hodnocených zemí. Měli jsme jednotné osnovy, které umožňovaly snadné porovnávání kvality škol. Nekomplikovaly život dětem a rodičům, pokud se např. přestěhovali. Byly jasně dané požadavky na vědomosti, které musel člověk získat, aby byl přijat k dalšímu studiu. Hodnota maturity byla vysoká a neměl ji automaticky každý, vystudovat vysokou školu nebylo vůbec jednoduché a vysokoškolské tituly byly mnohdy těžce vybojované pílí a studiem, řemeslníci uměli své řemeslo a věnovali se mu. Dnes máme sice téměř všichni maturitní vzdělání, máme tituly, ale kvalitu vědomostí jsme posunuli hluboko dolů. Řemesla se vytrácejí, učeň je podřadný člověk. Školy se přetahují o žáky díky financování a přijímají žáky, kteří v daných oborech nemají vůbec co dělat. Ale škola má peníze. Jako radní Královéhradeckého kraje pro oblast školství v minulém volebním období jsem se s tímto stavem setkávala velmi často.

Proč považujete tuto oblast za největší problém?

Vzdělaný člověk se nedá opíjet sliby, nedá se s ním snadno manipulovat, přemýšlí, nenechá si rozkrádat to, co mu přináší prospěch, nenechá si tak snadno rozkazovat. Kvalitní vzdělání (nejen maturitní) je pro mne základ prosperity a úspěšnosti nejen člověka, ale celého národa.

Další problém vidím ve zneužívání našich občanů jako levné pracovní síly v porovnání s okolními zeměmi, vlastnictví firem zahraničními vlastníky a odvádění zisků do zahraničí.

V neposlední řadě mi vadí přístup k matkám i otcům samoživitelům. Neschopnost státu poskytnout zálohované výživné.

Působnost ministra obrany, stále větší podíl na nesmyslných vojenských aktivitách, stále větší závislost a podřízenost takzvaným západním demokraciím, stále silnější řinčení zbraní. Chápu obavu z terorismu, ale nejprve bychom si po pravdě měli odpovědět, kdo a proč zorganizoval vznik tohoto stavu, a přiznat si, že bude existovat, dokud budou obrovské rozdíly mezi lidmi, bude bída, chudoba, stálý boj o suroviny, dokud zbrojaři a banky budou ovládat svět. Stále větším a větším zbrojením se mír na Zemi nenastolí.

Jak vnímáte takzvané církevní restituce?

Jako krádež, podvod a podlost ze strany tehdejší vládní garnitury, představitelů KDU-ČSL a katolické církve především. Jako naprostou aroganci moci, které požadavky a názory většiny Čechů byly naprosto lhostejné. Jako výsměch historii české země a pohrdání dokumenty, které dokládaly neopodstatněnost a protiprávnost požadavků církví. (Absurdnost kroku, který předal majetek i církvi vzniklé po roce 1989. Naopak vážím si církví, které se restitučních nároků zřekly). Jako zátěž našich potomků. Jako nebezpečí rozprodávání naší země. Jako stálou touhu po majetku a bohatství, které bude stěží sloužit jenom »bohulibým« účelům. Bude sloužit k podnikání možná v budoucnu nejbohatší firmy u nás.

Na jaký obor se zaměříte, pokud se stanete poslankyní?

Jsem profesí učitelka. A mám vystudovanou aprobaci tělesná výchova – ruský jazyk. Učila jsem na základní škole 27 let. K tomu jsem se celý život věnovala dětem nejen ve škole, ale i ve volném čase jako vedoucí pionýrského oddílu, pak skupiny, organizovala jsem letní tábory, vzdělávala budoucí vedoucí. Tyto aktivity mě provázejí dodnes. No, a z toho vychází mé případné zaměření v poslanecké sněmovně. Ráda bych se věnovala oblasti výchovy, vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit nejen dětí a mládeže, ale i dospělých a seniorů, na které se často zapomíná. I oni mají právo na pestré, aktivní, zajímavé trávení volného času, na sportovní aktivity, vzdělávání. A vzhledem k výši (spíš níži) důchodů by vše mělo být finančně dostupné. Ráda bych se věnovala otázce nešťastně nastavené inkluze, opětovnému tlaku na rušení malotřídek, úrovni vzdělání absolventů našich škol, financování školství, ale i sportu a dalších aktivit, budoucímu zaměstnávání absolventů. Trápí mě pokračující tlak na rušení nebo alespoň výrazné omezování dětských domovů. Jsem zastupitelkou Královéhradeckého kraje a mj. členkou sociálního výboru. Zajímá mě i oblast sociální, a to především podmínky pro mladé rodiny, seniory, samoživitelky, zkrátka všechny potřebné občany, kterým by stát měl pomáhat.

Co byste chtěla prosadit pro váš region?

Moc tuto otázku nechápu. Domnívám se, že poslanec PS PČR by měl hájit a prosazovat věci, které jsou prospěšné pro celou republiku a její občany, a ne jenom pro daný region. Jako radní jsem se s problémem -každý jsme odněkud a hájíme pouze lokální zájem - setkala při pokusu řešit síť středních škol v kraji, a věřte, že to byl obrovský problém. Nešlo prosadit nic. Obecně bych ráda viděla hezké, opravené, moderně vybavené školy plné vědomostí chtivých dětí, opravené silnice, i ty nejposlednější v horách, opravené a hojně navštěvované kulturní památky, cyklostezky, upravené turistické cesty, dostatek finančně dostupných sportovišť pro širokou veřejnost, prosperující venkov, dostatek útulných penzionů pro seniory, na které jim bude stačit důchod a ještě jim zbude na hezké zážitky, upravená a přívětivá sídliště plná zeleně a spokojené a usměvavé občany.

Konkrétně bych ráda prosadila dotační program nebo finanční prostředky, které by umožnily pokračovat v rychlé rekonstrukci třídy E. Beneše v Hradci Králové, což je dnes ostudně zanedbaná ulice s 19 000 obyvateli, na kterou město nemá peníze a nevidí ji jako prioritu.

Jaké máte politické krédo?

Slušnost, poctivost a čestnost, pravdomluvnost, zásadovost, pracovitost. Pro mě je důležité i plnění daných slibů, komunikace a schopnost hledání řešení, která přinášejí prospěch většině. Nerada buším do stolu a prosazuji za každou cenu jenom svou pravdu. Politik musí umět naslouchat a vnímat i názory oponentů. Nejsou vždy špatné. Politik by měl být člověk, který prošel životem, ví, co je to ráno vstávat do práce, ví, jaké jsou problémy všedního dne většiny občanů, jaké to je, vystačit se sotva průměrnou mzdou (kolik občanů dosáhne na průměrnou mzdu?), jak se žije s hypotékami a dluhy, jak žijí naši důchodci, ženy na mateřské. Politik by měl být člověk s životními zkušenostmi, člověk moudrý a vzdělaný, kterému záleží na lidech ve společnosti a je schopen pro ně pracovat. Je vlastenec a neprodává svou zem.

Co chybí českým politikům nejvíce?

Nejde všechny české politiky hodit do jednoho pytle. To bych nechtěla. Jsou politici, jejichž vlastnosti jsou přesně opačné než ty, které budu jmenovat.

Takže mnoha politikům chybí slušnost, mnohým poctivost, sebekritičnost, pokora, vnímání běžných každodenních problémů lidí, takový ten selský rozum, hrdost na Českou republiku, její historii, kulturu, umění. Pro mnohé je na prvním místě vlastní prospěch. Politika je pro mne služba občanům, ne služba vlastní kapse. Nejvíc mě nedávno zděsila slova jednoho člena zastupitelstva královéhradeckého kraje a poslance PS PČR: »Vy, komunisté, se do politiky nehodíte, protože jste příliš slušní.« Udělejme vše pro to, aby slušnost byla vnímána jako naše priorita.

Jaký volební výsledek KSČM odhadujete?

Ten nejlepší. Jak je již mnoholetým »dobrým zvykem«, vždy před volbami většina politických stran slibuje, tu jak vyřeší problémy ekonomické, tu sociální, bezpečnostní, jak se vypořádá s neutěšeným stavem ve školství, jak přidá na platech, zajistí dostatek prostředků na kulturu, dopravu, sport, jak zajistí sociální bydlení, co všechno udělá pro mladé rodiny, pro seniory, zkrátka, jak se všichni budeme mít lépe. Realita po volbách je však většinou jiná. Spoustu slibů najednou nemá kdo splnit. Mnohé byly rychle zapomenuty. Kandidáti do PS ČR za KSČM i současní poslanci jsou lidé pracovití, poctiví, spolehliví a své sliby se snaží plnit vždy. Dokáží se řídit naším heslem S lidmi pro lidi. Čeká nás však úkol nejtěžší, totiž »jenom« přesvědčit voliče – občany mladé i seniory –, že stojíme za nimi, a vše, co budeme prosazovat a již prosazujeme, je ku prospěchu všech poctivých občanů naší republiky. Nejsme prospěcháři, kterým jde hlavně o vlastní kapsu. Opět to nebude snadné. Snažíme se o to každodenní prací. Jen mám obavu, že lhostejnost a nezájem o veřejné dění je opravdu na vysoké úrovni. A to je špatné. Chápu, že lidé politikům nevěří, považují je za podvodníky, lháře a komedianty. Ostatně, přímé přenosy z jednání PS, jsou často opravdu ostudné. A o slušném a věcném vystupování poslanců za KSČM media cíleně mlčí. Lidé se sice zlobí u piva, kritizují toho či onoho, ale nakonec se závěrem – k volbám nepůjdu, nemá to cenu, nic se stejně nezmění. A to nahrává opravdu těm nepoctivcům. A já doufám, věřím, jsem přesvědčena, že se nám podaří dobrou osobní kampaní a každodenní činností voliče přesvědčit. Držme si palce a udělejme pro to vše, co je v našich silách.

Radovan RYBÁK
In: Haló noviny, 11. 7. 2017

skola2 1516 X

KH KV KSČM

 

Reklama

logo komise mladeze

Go to top