Z jednání KZ v 1. pololetí 2016

my s lidmiProjděte si s námi jednáními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v prvním pololetí roku 2016. O co podstatného v nich šlo a jak jednali zastupitelé za KSČM si přečtete v následujících článcích a v hodnocení tří let fungování krajské koalice mezi ČSSD a KSČM.

Na důležitých rozhodnutích se všichni shodli

Na počátku prosince projednali zastupitelé Královéhradeckého kraje na svém zasedání neuvěřitelných 95 bodů programu. Také vzhledem k tomu, že někteří z členů krajské samosprávy si vybrali konec roku k zahájení kampaně do krajských voleb, patřilo toto jednání k nejdelším v historii kraje.

V úvodu jednání se opět řešila „rozpínavost“ Hradecké lékárny a to, jak hodlá „ničit“ zavedené lékárníky v kraji. Majitel třetiny akcií Hradecké lékárny, Ing. Jaroslav Nádvorník ujistil, že nehodlá expandovat někam, kam si to občané nepřejí. O účelu a způsobu fungování Hradecké lékárny jsme informovali v prosincovém čísle. Dále se v úvodu diskutovalo o tendru na zajištění dopravní obslužnosti autobusy, který byl kraj nucen vypsat a podle současného zákona, protože končí příštím rokem současné smlouvy. Kraj zřejmě nemá možnost ovlivnit výši platů řidičů. Přesto se o to pokusí a odkládá uzavření tendru, jak informoval hejtman Lubomír Franc (ČSSD). Záleží na stanovisku ÚOHS.

Přijetí rozpočtu kraje na rok 2016 hlasy všech přítomných zastupitelů mohl být překvapením jen pro ty, kdo neznají způsob projednávání krajského rozpočtu, kdy se sporné body řeší již ve.výborech. Stejná shoda panovala u bodu, který byl na jednání zařazen dodatečně na návrh Miroslava Uchytila (KDU). Opět jednomyslně přijali zastupitelé výzvu ministryni školství, aby zvážila inkluzi žáků speciálních škol a jejich integraci do běžných ZŠ. Zastupitelé vyjádřili přesvědčení, že inkluze přinese více škody než užitku. Podpořili také sloučení speciálních škol v Chlumci nad Cidlinou s hradeckou, protože tím umožní zachování jedné školní třídy v Chlumci.

Méně pochopení už měla opozice k návrhu koncepce krajského zdravotnictví. Vytýkána byla zejména malá koncepčnost a absence ekonomické rozvahy. Koncepce musela být doplněna o přípravu semináře pro zastupitele a prohlasována nakonec byla koaliční většinou. Napříč politickým spektrem pak byly schváleny návrhy ze sociální sféry, jako aktualizace sítě sociálních služeb a další návrhy z jiných oblastí.

(tl)

KRAJSKÉ FINANCE A EVROPSKÉ ZDROJE

Královéhradecký kraj čelí stávce řidičů autobusů a odchodům personálu z nemocnic, může si však dovolit přesuny v rozpočtu bez dluhů. Mnohabodový program únorového jednání krajského zastupitelstva k financím se příliš neprotáhl. Některé body byly odhlasovány velmi hladce. Každoroční požadavek pravice na vyvěšení tibetské vlajky k 10. březnu se nesetkal s pochopením a byl Krajským zastupitelstvem Královéhradeckého kraje odmítnut velkou převahou hlasů.

Dění kolem vypsání desetiletého tendru na autobusovou dopravu v kraji veřejnost zajímá, ale především se v něm angažují odbory. Hejtman Lubomír Franc (ČSSD) prohlásil, že tlak odborů slábne a kraj je na stávku připraven. Nový zákon o veřejných výběrových řízeních bude přijat v dubnu.Možná se potom bude moci tendr změnit.Miloslav Plass (ODS) trvá na projednání výběrového řízení k tendru v dopravním výboru a chce znát dopady na rozpočet. Předkladatelé materiálů a návrhů na finanční zajištění z řad KSČM byli úspěšní. Vicehejtmanu Otakaru Rumlovi (KSČM) prošlo zvýšení příspěvku pro zoo Dvůr Králové n. L., zejména na nedotovaná krmiva pro zvířata, dále byla schválena dotace pro
program polytechnické výchovy. Byla uzavřena dohoda o spolupráci na výstavbě česko-polské hřebenovky, která se potáhne od Ještědu přes horstva až k Pradědu, garantem je Euroregion Glacensis.

Uspěl i František Vrabec (KSČM) s žádostí o navýšení rozpočtu na úhradu pro veřejnou dopravu (přestupný rok). Potěšující je schválená dotace pro Sbory dobrovolných hasičů (celkem 16,2 mil.), žádosti mohou podávat od 25. 4. Radní Táňa Šormová (KSČM) uspěla s požadavkem posílit prostředky na speciální školství. Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb KhK poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním, která vyrostla pod „rukama“ radního Josefa Lukáška (KSČM), byla hladce přijata, stejně jako dotační program na podporu sociálních služeb a služeb sociální prevence, včetně částky na nákup nemovitostí. Velké krajské prostředky si také
vyžaduje rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, zejména na výkup pozemků pro obchvaty měst. 

Diskuse se rozeběhla u žádosti o prominutí penále (130 tis.) pro Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) z programu pro Vzdělávání a konkurenceschopnost, kde sedm subjektů porušilo podmínky čerpání. SOS pokutu vrátil, zbývá uhradit penále. Zástupci opozice vyjádřili svůj soucit. Ten by byl na místě, protože prospěšný SOS, vedený J. Černým, zřejmě naletěl „šmejdům“ při pořádání osvětových seminářů. Měl více prověřovat, uzavřel diskusi zastupitel J. Veselý
(KDU-VPM). Vicehejtman Ruml trval na stejném přístupu pro všechny, kteří něco porušili v čerpání evropských peněz, a uspěl.

Radní Jana Třešňáková (ČSSD) vymohla více peněz pro zdravotnictví, aby nemocnice mohly zvýšit mzdy, a tím by se stabilizoval nemocniční personál. Lenka Fialová a Leoš Voborník, za KSČM, tuto změnu bezúspěšně prosazovali již o půl roku dříve. Mzdy zatím kryly nemocnice ze svého rozpočtu. Zisková je pouze krajská Královéhradecké lékárna, a. s., s 65% podílem krajského Zdravotnického holdingu. Zastupitel Vladimír Derner (KDU-VPM) se vyjádřil, že dochází
k privatizaci zisků a socializaci ztrát (sic!). Na kontrolní výbor jsou kladeny požadavky zastupitelů na dořešení kontroly Barevných domků Hajnice a žádány informace o pohledávkách za hospodařením Zdravotnického holdingu kraje, které mají počátek za pravicové „vlády“. Neúspěšný tendr na dostavbu Oblastní nemocnice Náchod, který byla rada kraje nucena pro více než 1000 dotazů soutěžících firem zrušit na svém mimořádném jednání 18. 2., bude jistě také pod
přísným dohledem kontrolního výboru, kde má opozice většinu.

Volby se nám blíží...

(vha)

Porcování krajského medvěda a tendr na náchodskou nemocnici

Přes devadesát bodů programu stihli krajští zastupitelé projednat na svém březnovém zasedání, které skončilo až po více než pěti hodinách jednání. Mezi nejdůležitější body jednání patřily dvě změny rozpočtu, poslední loňského a první letošního, kde byl rozporcován přebytek loňského hospodaření, tzv. medvěd. Očekávaná debata kolem zastaveného tendru na dostavbu náchodské nemocnice měla překvapivě spíše konstruktivní charakter.

V úvodu při zprávě rady kraje byl položen dotaz Miroslavem Uchytilem (KDU- VPN), který reagoval na statistická data o návštěvnosti kraje turisty v loňském roce, protože ho překvapil přírůstek o necelých 19 %. Zastupitelé jednomyslně schválili návrhy na udělení Záslužných medailí KhK u příležitosti Dne kraje, který se už tradičně koná 8. května. Největší diskusi v první části jednání vyvolalo připojení se kraje k legislativní iniciativě Pardubického kraje na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, které by bylo spravedlivější k menším městům. To podpořila většina diskutujících jako Uchytil, Jiří Gangur (KSČM); jen Rudolf Cogan (TOP 09) byl přesvědčen, že by kraj měl přijít s vlastním návrhem. Zastupitelé rozhodli hlasováním, kde napříč politickým spektrem získal Cogan pro svůj návrh jen 22 hlasů, a původní návrh pak podpořili jednomyslně všichni přítomní.

Vzácná názorová shoda panovala u projednávání dalších bodů včetně ekonomických. Důvodem může být i to, že při „porcování medvěda“ dostala i opozice šanci rozdělit 5 milionů korun. Letošní „medvěd“ byl pěkně vypasený, protože stát dorovnal v závěru roku krajům podíl na daních, a tak mohlo být 100 milionů určeno na opravy krajských vozovek, a hned byla odůvodněna veřejná zakázka na realizaci 8 projektů. Přidáno po 5 000 korun dostali všichni učitelé technických oborů a většina krajských přebytků skončila podporou investičních akcí měst a obcí.

Schváleny jednomyslně byly dotační programy obnovy venkova, podpory sportu výkonnostního a vrcholového, volnočasových aktivit, cestovního ruchu, podporu dostaly i rodinné aktivity. Naopak rozdílné názory a přístup byl u návrhu na prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně. Čtyři obce opomněly zveřejnit smlouvu na portálu zadavatele, což je porušení zákona a vede automaticky k výměru 100 % odvodu poskytnuté částky. Kraj navrhl ve třech případech prominout 95 % částky a v jednom, kde nebyla zveřejněna jen část smlouvy, 98% odvodu. Martina Berdychová (VČ), Miroslav Vlasák (ODS), Jiří Veselý a Vladimír Derner (oba KDU –VPM) navrhli odpustit 100 % částky, ale nezískali dostatečnou podporu. Většina zastupitelů nepovažovala částky do 30 000 korun za likvidační, a tak 36 z nich podpořilo původní návrh, jen čtyři se zdrželi.

Téměř hodinu pak probíhala diskuse k bodu č. 53 – informace o realizaci projektu Dostavba a modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Radní Josef Dvořák (ČSSD) podal zevrubnou zprávu o příčinách ukončení výběrového řízení na dostavbu nemocnice. Šlo o závažné nedostatky ve výkazu výměr a soupisu prací, který byl v rozporu s platnou vyhláškou. Kraj projekt reklamoval a byl vypracován nový harmonogram realizace projektu. Pokud vše půjde dobře, mohlo by květnové zastupitelstvo schválit vypsání v pořadí třetího výběrového řízení na stavitele nemocnice. Současná dokumentace může být až z 80 % využita v tomto řízení.

Miloslav Plass (ODS) hovořil o zhruba stomilionové ztrátě, kterou odklady realizace přinesou, ale jak k této částce došel, nezdůvodnil. Navrhl však usnesení, které nakonec většina zastupitelů podpořila, jen tři se zdrželi. Další dva protinávrhy od Cogana a Dernera získaly podporu 2 a 15 hlasů. Květnové zastupitelstvo se tak zcela jistě bude znovu dostavbou ON Náchod zabývat.

(tl)

Předvolební opoziční rétorika v diskuzi převládala

Květnové jednání krajských zastupitelů (2016) probralo přes šedesát bodů programu, ale očekávaný problém dostavby náchodské nemocnice na něm tentokrát chyběl. Byl z programu stažen, protože informace o vývoji problému dostali zastupitelé pár dní před jednáním na semináři a čas vypsat novou veřejnou soutěž pro stavebníky ještě nenastal. Proto se zastupitelé znovu sešli 23. května na mimořádném jednání, které návrh na vypsání nové veřejné soutěže schválilo.

Nejprve krajští zastupitelé vyslechli informaci o budování cyklostezek, zvláště pak čtyř dálkových cyklotras, které krajem vedou. Například stezka na Kuks prokázala, že pomáhá rozvoji podnikání v jejím okolí. Ke zprávě o činnosti rady kraje se rozpoutala diskuse, v níž např. Miloslav Plass ( ODS) a Rudolf Cogan (TOP) požadovali informaci o tom, jak bude kraj řešit situaci s tendrem na autobusovou dopravu, zastaveným ÚOHS. Úřad konstatoval diskriminaci a netransparentnost v poplatcích za vjezd na autobusová nádraží a další tři vady, ovšem některé z nich i u jiných krajů na závadu nebyly. Už nyní je zřejmé, že kraj vypsat nový tendr na dopravu tak, aby podle něho mohli dopravci začít jezdit od 1. 1. 2017, nestihne a nabízejí se jiná řešení – podle zákona.

Další chod jednání už byl bezproblémový, což se projevilo jednomyslným hlasováním. Zastupitelé tak bez problémů schválili např. poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce pod záštitou kraje, mimořádnou aktualizaci sítě sociálních služeb, dotace na volnočasové aktivity, změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a další body.

(tl)

Tři roky ve službách obyvatel Královéhradeckého kraje

Krajští zastupitelé, zvolení za KSČM, na sklonku roku hodnotili plnění volebního programu. Učinili to ve spolupráci s KhKV KSČM a byli struční.

Spolupráce v rámci koalice: ČSSD se výrazně liší v pojetí odpovědnosti při plnění programového prohlášení. Zatímco ČSSD trvá na výhradní odpovědnosti za své gesce, KSČM cítí odpovědnost za vývoj kraje ve všech oblastech.

Chceme změnit špatné zákony: Legislativní iniciativu měla pouze zastupitelka Z. Šárová v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Od legislativní iniciativy v oblasti liniových staveb KSČM ustoupila a předala své podklady vládě.

Organizace správy kraje: Daří se prohloubit vliv občanů a místních samospráv na rozhodování krajské samosprávy, hlavně díky jednání 1. náměstka hejtmana O. Rumla, radních T. Šormové, J. Lukáška a ostatních zastupitelů a zastupitelek. V oblasti optimalizace škol se tato snaha projevila jako kontraproduktivní.

Zdravotnictví: Značně problémová oblast. Finanční situace nemocnic se lepší, díky vyšším platbám od zdravotních pojišťoven. Sloučení nemocnice Náchod a Rychnov neznamenalo omezení zdravotní péče na Rychnovsku, naopak došlo ke stabilizaci a rozvoji rychnovské nemocnice (splněný závazek voličům). Personální změny, organizace v holdingu a ve vedení nemocnic byly řešeny bez možnosti ovlivnění ze strany KSČM, ale i celé krajské samosprávy.

Školství: Kladen důraz na technické a učňovské školství (rozšíření stipendijních oborů). Zlepšuje se výrazně propojení škol a podnikové sféry prostřednictvím sektorových dohod (strojírenství a textil). Organizováno ocenění nejlépe spolupracujících firem školami a nejlépe spolupracujících škol firmami (závazek voličům). Neproběhla připravovaná restrukturalizace a optimalizace školství (odpor starostů a koaličních zastupitelů). Podpora polytechnického vzdělávání, soutěže pro talentované děti. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Krajský den učitelů nově jako ocenění práce pedagogických pracovníků a pracovnic.

Sociální péče: Rozvíjí se plánování sítě sociálních služeb ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, daří se transformace a humanizace pobytových služeb (závazek voličům). Posilují se terénní služby. Podařilo se zlepšit technický stav objektů sociálních služeb (Teplice n. M., Vrchlabí, Dvůr Králové, Police n. M., Pilníkov, Chotělice, Biřička HK). Posunem je prosazení výběrových řízení při rozšiřování sociálních služeb.


Doprava: Obslužnost kraje dobrá v rámci integrovaného systému, změny jízdních řádů řešeny s obcemi a podařilo se zachovat rozumné ceny jízdného (závazek voličům). Letos zahájeny rekonstrukce krajské silniční sítě díky připravenosti čerpat dotace EU i SFDI. Pracuje se na přípravě prodloužení dálnice na Jaroměř a od Královce k Trutnovu. Zkvalitnění železniční dopravy z Kvasin do Týniště n. O.

Zemědělství: Kraj nemá podstatný vliv na toto odvětví, ale propaguje místní zemědělství a regionální potravinářskou produkci (Dožínky, Potravina a potravinář roku). Podpora Agrárního poradenského a informačního centra. Spolupráce s Agrární komorou v oblasti školství.

Životní prostředí a kvalita života: Podpora ekologických projektů. Budování protipovodňových opatření naráží na zájmy jednotlivců, majitelů pozemků, ale i obcí (plnění závazku). Podpora cestovnímu ruchu (letos nárůst návštěvnosti kraje o 17%), ustaven koordinátor cestovního ruchu. Rozvoj ZOO Dvůr Králové. Budují se dálkové cyklotrasy.

Zvyšování zaměstnanosti: Podpora průmyslové zóny Kvasiny, vznik koordinátora pro zaměstnanost, účast v krajské tripartitě, sektorové dohody ve školství, dobrá spolupráce s krajským úřadem práce a Hospodářskou komorou.

Bezpečný život občanů: Podpora profesionálním i dobrovolným hasičům na nákup vozidel a techniky. Podařilo se snížit kriminalitu a objasněnost trestných činů mj. podporou policie.

Finance: Kraj patří mezi nejméně zadlužené, zvyšuje se podíl investovaných peněz, snižuje se příspěvek na chod nemocnic. Na rekonstrukci náchodské nemocnice má kraj zajištěno 50 % financí z vlastních zdrojů. Výnosy z prodeje majetku zůstávají v oblastech, kam majetek patřil (plněný závazek).

Kultura a sport: Prosazena spravedlivější kritéria v přidělování krajských dotací na kulturní činnost a památky. Díky naší aktivitě dokončena revitalizace Kuksu, vybudováno digitální planetárium, Muzeum Orlických hor, Muzeum Vamberecké krajky, dokončuje se Galerie moderního umění. V oblasti sportu se podařilo navýšit prostředky do sportu při všechny a pro mládežnický sport. Oceňováni dobrovolníci, pracující s mládeží.

Čerpání evropských fondů: V čerpání Operačního programu česko polské přeshraniční spolupráce jsme druzí nejlepší v EU. Velmi úspěšně kraj díky nám čerpá i z fondů ROP II. Severovýchod a Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP životního prostředí.

Klub KSČM v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

 

skola2 5996 X
Go to top