Čínský sen – zpráva o návštěvě ČLR

setkání v ČíněCesta mladých delegátů do Čínské lidové republiky se uskutečnila na základě pozvání Mezinárodního oddělení Komunistické strany Číny. Spolupracovalo na jejím uskutečnění rovněž mezinárodní oddělení Komunistické strany Čech a Moravy a velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. Delegace byla složena ze zástupců všech krajů ČR a jejím cílem bylo seznámení se s realitou soudobé Číny a socialistickým modelem, který je v Čínské lidové republice realizován. V rámci desetidenní cesty byla na programu různá setkání s představiteli regionálních výborů Komunistické strany Číny, představiteli univerzit, vzdělávacích center a obchodních společností. Tato studijní cesta byla připravena v rámci třech regionů a třech velkých měst. Prvním městem byl Peking, poté Changsha a Shanghai.

První setkání na programu s panem Han Jiugenem se týkalo představení čínského modelu vývoje společnosti. Tento model, nazývaný "Čínský sen“, poprvé představil Si Tin Ping na osmnáctém sjezdu Komunistické strany Číny v roce 2012 po svém zvolení generálním tajemníkem Komunistické strany Číny. "Čínský sen“ jsou společenské teorie vedoucí k obrodě státu. Je to rozvojový model Číny, je to rovněž soubor cílů, jejichž naplnění je stanoveno ke dvěma významným historickým mezníkům. První z nich je rok 2021, což je výročí sta let založení Komunistické strany Číny. Druhým mezníkem je rok 2049 – výročí sta let od založení Čínské lidové republiky.

Tyto teze byly před svým oficiálním představením projednávány na úrovni společenských institucí a akademické půdě. Moto "Čínského snu“ je tradiční čínské přísloví: "Kdo má sny, má chuť je realizovat“. Podstatné pro realizaci "Čínského snu“ je, že byl veřejností přijatý za vlastní a společnými silami se jej snaží naplnit. Je to společný sen o šťastnější a lepší společnosti. Je to sen o životě v míru, založený na mezinárodní spolupráci. Ta je úzce propojena s mezinárodní ekonomickou spoluprací a v globalizovaném světě moderní doby se tak stává případný válečný konflikt nejen nežádoucí, ale materiálně nemožný. S těmito cíli se Čína otevírá světu, je zároveň inspirací a rozvojovým modelem i pro další země.

Další na pořadu přednášek bylo téma "Historie a rozvoj systému regionální autonomie v Číně“, které nám představil Wu Shimin z výboru pro národnostní otázky Komunistické strany Číny. Regionální autonomie je variantou principu subsidiarity a proporcionality jaké známe v prostředí Evropské unie. V rámci obrovské rozlohy Číny zde byly prezentovány demografické údaje a specifika jednotlivých regionů. Rovněž byla představena specifika historického vývoje, kultury a společnosti pod vedením Komunistické strany Číny. Poznání těchto souvislostí dává vysvětlení odlišného systému fungování společnosti a objasňuje dnešní hledání vlastní cesty, která se liší od ostatních světových regionů.

Potíže s uplatněním absolventů středních a vysokých škol, řešením sociálního zajištění důchodců a hendikepovaných, problematika urbanistiky a zaměstnanosti v regionech v souvislosti se změnou orientace ze zemědělství na průmysl jsou potíže i soudobé Číny, obdobné jako potíže okolního světa. Vzhledem k obrovskému počtu obyvatel Číny se zdají absolutní hodnoty nesrovnatelné, ale procentuální vyjádření se velice podobá realitě světové populace. Z počtu blížícímu se 1,6 mld. obyvatel mají 83 mil. invalidů a hendikepovaných, 80 mil. důchodců a každoročně 7 mil. absolventů. Pro srovnání počet obyvatel Německa je přibližně 80,5 mil.

Navštívili jsme zahraniční oddělení Komunistické strany Číny, kde byla naše delegace přijata náměstkem ministra mezinárodního oddělení pro národnostní otázky. Prezentována byla struktura společenského soužití v Číně a pozice Čínské lidové republiky na úrovni mezinárodních vztahů. Současná společnost se rovněž potýká s korupcí. Nástrojem k tomu, jak se s tímto problémem vyrovnat, je dobře fungující přístup "Života podle zákona“. Tento princip je striktně dodržován a ctěn na všech úrovních společnosti. Vynutitelnost tohoto principu je rovněž velmi dobrá, neboť funguje kontrola a tvrdé postihy za korupci.

Na programu byla také návštěva průmyslových podniků. Jedním z nich byla společnost ZTE Corporation. Firma je významným hráčem na poli telekomunikačních zařízení, mobilních telefonů a zabývá se vývojem software pro různé telekomunikační systémy. Rovněž je jedním z průkopníků serwerových uložišť a tyto služby nabízejí jak firmám, tak fyzickým osobám. Firma ZTE byla založena před 20 lety, přičemž dnes zaměstnává okolo šedesáti tisíc lidí. Za dobu své existence se propracovala do desítky nejvýznamnějších firem v Číně a v tomto oboru těsně následuje firmu Hua wei, která zaujímá prvenství v tomto oboru. Firma ZTE má zastoupení ve 160 zemích světa. V České Republice byla pobočka založena v roce 2005. Významnými obchodními partnery jsou především Francie, Švédsko, Německo a USA. Výhledově mají zájem o navázání spolupráce s vysokými školami v České republice, které jsou schopné jim nabídnout nejnovější poznatky v oboru, vysoce kvalifikované pracovníky a špičku vědeckotechnického pokroku.

Návštěva provincie Hunan odstartovala druhou etapu studijního pobytu. Zde byla česká delegace přijata v hlavním městě Changscha. Proběhlo zde oficiální setkání s panem Sun Jinlongem, zástupcem tajemníka Komunistické strany Číny této provincie. Při tomto setkání nám byla představena provincie Hunan a podrobněji jsme byli seznámeni s dalším územně správním dělením provincií. V této provincii žije zhruba 70 mil. obyvatel na rozloze více než 210 tisíc kilometrů čtverečných a je rozdělena na 14 administrativních oblastí. V této provincii je stěžejní oblastí hospodářství zemědělství, ačkoliv zde v posledních letech dochází k prudkému rozvoji průmyslu. V hlavním městě provincie byl tento rozvoj odstartován již v roce 1992, kdy zde byla započata výstavba nové průmyslové zóny na ploše více než 40 kilometrů čtverečných. Zóna je zaměřena na oblast výzkumu nových materiálů a hi-tech technologii.

Tato provincie je rovněž turisticky atraktivní, vzhledem k její poloze, překrásné přírodě a v neposlední řadě se zde nachází rodná vesnice Mao Ce-tunga jménem Šao-šan, kterou každý den navštíví tisíce turistů. Tuto vesnici, která se v průběhu let změnila v rozvinuté město, jsme měli jako účastníci delegace rovněž možnost navštívit. První cesta vedla k Mao Ce-tungovu rodnému domu, který je v nezměněné podobě zachován do dnešních dnů, dále k památníku Mao Ce-tunga, kde delegace položila věnec. Celý jeho život a působení ve vývoji Čínské lidové republiky a vývoji komunistické strany Číny je podrobně zmapován v muzeu v městě Šao-šan, které jsme navštívili jako poslední.

Dále byla delegace přivítána ve poučnosti SANY Group. Zde proběhlo setkání s panem Rogersem Wangem, který je zástupcem ředitele kanceláře stranického výboru Komunistické strany Číny. Tato firma se zabývá výrobou technologií, strojů a zařízení pro stavebnictví od mobilních betonárek, dopravníků na beton, důlních souprav, vrtných věží, nakladačů a lodních jeřábů. Firma SANY Group byla založena před dvaceti pěti lety a za dobu svého vývoje se vypracovala mezi 500 největších společností v Číně. V tomto oboru se jedná firmu, která se řadí mezi pět největších na celém světě. Exkurse byla rozdělena do dvou částí, v té první části více méně prohlídkové byla možnost seznámit se s výrobními postupy při výrobě těžkotonážních dopravníků na beton a ve druhé části proběhla beseda v budově odborů této firmy. V rámci besedy byla prodiskutována pozice Komunistické strany Číny ve vazbě na odborové organizace v takovýchto podnicích, jako je firma SANY Group. Podíl členů Komunistické strany Číny je přibližně 10 % z celkového počtu všech zaměstnanců, kterých je v rámci všech provozních jednotek více než 40 tisíc. Ve vedení společnosti je zastoupeno přibližně 60 % členů komunistické strany. Obdobný poměr zaměstnanců a členů komunistické strany je i v ostatních čínských společnostech.

V hlavním městě provincie čekalo delegaci ještě setkání s vedoucím sekretariátu oblastní organizace Komunistické strany Číny v Changscha. Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností s přípravou mladých kádrů, jakožto budoucích lídrů strany na různých úrovních. Výchově a přípravě mladých lidí pro jejich budoucí povolání je v Číně věnována velká pozornost. Důraz je zde kladen na posilování vzájemných vztahů, prostředí, ve kterém probíhá výuka a odborná příprava mládeže. Pro tyto mladé lidi, ať již z řady členů Komunistické strany Číny nebo jejich sympatizantů, jsou organizována školení, semináře, ale také zahraniční cesty a studijní pobyty, kterých se každoročně účastní okolo 300 členů z provincie Hunan. Účastníky takovýchto školení doporučují základní organizace. Školení se zaměřují na ekonomiku a společenské vědy, připomínají se ale také historická výročí a využívají se rovněž volnočasové aktivity, se kterými bývají školení spojená. Hlavní témata školení jsou připravována centrálně, avšak jsou respektovány regionální a společenské odlišnosti a potřeby jednotlivých organizací. Materiály na takováto školení jsou připravována s předstihem tří až čtyř let. Stejně tak výhledové počty a potřeby organizací, co se počtu členů týče, jsou stanovovány až s pětiletým předstihem. Na přípravě materiálů v provincii Hunan se podílí až 150 lidí, kteří mají životní zkušenosti a manažerskou praxi. Pro názornost v současnosti je v této provincii v běhu 30 školících programů a k dispozici je okolo 120 skript. Na závěr seminářů se skládají zkoušky z dané tématiky.

Diskutováno bylo rovněž téma generační výměny a předávání pozic mladším generacím. Tento problém se jeví velmi podobný, jak jej známe v našem prostředí. O vysloužilé generace je zde postaráno v podobě pořádání speciálních školení pro práci s moderními technologiemi a diskusních kruhů, kde jim je věnován prostor pro vyjádření se k aktuálním společenským tématům a otázkám. Tímto způsobem je umožněna výměna názorů na různé problémy ve společnosti.

Poslední etapou studijní cesty byla návštěva přístavního města Šanghaj. O tomto městě se hovoří jako o městě budoucí Číny. V současnosti je největším městem Číny a nejlidnatějším městem světa, přičemž místní zdroje hovoří o počtu obyvatel blížícím se 30 miliónům. Zde proběhlo setkání se zástupcem generálního ředitele zahraničních vztahů města Šanghaj. Diskutovalo se o možnostech, které toto město má vzhledem k jeho geografické poloze a ekonomickému postavení v rámci celé Číny.

Bylo nám umožněno navštívit také proslulý bulvár Band, kde sídlí nejvýznamnější světové společnosti a také centrum města s výškovými budovami, které se řadí mezi nejvyšší na světě. Šanghaj je město obrovské rozlohy a již zmíněného počtu obyvatel. Byly zde rovněž diskutovány otázky potravinové soběstačnosti města a nutnosti dovozu potravin. Hlavním zdrojem obživy je zde po obchodu rybolov. Navštívili jsme obrovská zahradnictví, která ovocem a zeleninou zásobují město. Jak již bylo zmíněno město Šanghaj je městem budoucnosti, možností a neónů.

Závěrem pobytu nám bylo zřejmé, že k podrobnějšímu poznání Činy bychom potřebovali více času. Z uvedeného programu ovšem vyplývá, že se pořadatelům podařilo naplnit záměr seznámit zástupce naší mladé generace s realitou soudobé Číny a s plněním "Čínského snu“.

Jaroslav Ošťádal, ml.Delegace UV KSČM na Mezinárodním oddělení UV KS Číny v Pekingu

foto: J. Ošťádal

skola2 1284 X

KH KV KSČM

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top