Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rozhovor s RSDr. Ing. Otakarem RUMLEM, lídrem kandidátky KSČM

otakar ruml 16 wJsme tým a pracujeme pro vás! Proč jste si vybrali do podzimní kampaně právě toto heslo?

Protože nejlépe vystihuje to, čím se lišíme od ostatních stranických kandidátek. Nejsme jen souhrnem osobností, ale představujeme kolektiv, jehož cílem je sloužit rozvoji našeho kraje a pracovat pro lepší život jeho obyvatel. Přitom není rozhodující, jestli dostaneme důvěru podílet se na vedení kraje, nebo budeme v opozici. Na našem odhodlání pracovat s lidmi a pro lidi to nic nezmění. Jinak řečeno: nabízíme voličům pracovité lidi a těch mezi politiky mnoho nebývá.


Ve volebním programu uvádíte mezi zásadami, kterými se budete v práci krajských zastupitelů řídit, na prvním místě, že chcete snížit vliv byrokracie na politická rozhodnutí samosprávných orgánů KhK. Jak toho chcete dosáhnout?

Problém je možné vnímat ve dvou rovinách: Ta první spočívá ve výběru kvalifikovaných a zkušených gestorů pro jednotlivé oblasti řízené krajem. Tedy radních. Jsme přesvědčeni, že kvalifikovaný a zkušený člověk může svoji gesci skutečně řídit a nedostane se do vleku zkušenějších úředníků. Ti totiž mohou mít zcela odlišné představy o tom, jak má odbor fungovat. Nováček na postu radního, nebo i předsedy výboru zastupitelstva je sice za svá rozhodnutí zodpovědný občanům kraje, ale často není schopen kvalifikovaná rozhodnutí přijmout a musí se opírat výhradně o úředníky. Pak se z politika stává někdy až komická figurka.
Druhou stránkou je snížení administrativy. Už nyní se snažíme snížit administrativní náročnost všech operací, které probíhají mezi krajským úřadem a obcemi. Konkrétně na odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a evropských grantů a dotací jsme zavedli u všech krajských dotací systém elektronického podávání žádostí. Vše má jednotný systém a způsob vyhodnocení. Příkladem toho jsou např. tzv. kotlíkové dotace, kdy v jiných krajích stáli občané na úřadě v mnohahodinových frontách. U nás to šlo bez front, rychle a ke spokojenosti žadatelů.
Po několikaletém úsilí se podařilo prosadit to, že kraj nejen proklamuje vstřícnost vůči svým občanům, ale že takový skutečně je. Každý občan je zde vítán, v rámci možností mu vyhovíme a pomůžeme při řešení jeho problému. Kdyby po nás komunistech nic jiného za dobu naší účasti ve vedení kraje nezůstalo, tak tato změna způsobu řízení kraje zůstane. Lidé si už na jiný přístup nebudou ochotni zvykat.
Dále se budete řídit zásadou, že všechna klíčová rozhodnutí musí být předem projednána s občany, kterých se dotknou. A rozhodovat budete vždy po konzultaci s odborníky a samosprávami. Totéž slibuji např. Svobodní, nebo Starostové a nezávislí. V čem je rozdíl?
Pro nás tato zásada není ničím novým, natož prázdným slibem. My jsme se jí totiž řídili celé čtyři roky svého působení ve vedení kraje. Získali jsme si důvěru občanů i starostů obcí a obracejí se na nás se svými, někdy i nestandardními požadavky a problémy a my se jim snažíme maximálně vyjít vstříc. Snažíme také se o maximální nožnou informovanost občanů. Opět využiju jako příklad kotlíkové dotace, kdy v obcích s rozšířenou působností už v letošním prvním kole proběhlo přes 20 informačních seminářů a do konce června proběhlo druhé kolo před podzimním sběrem žádostí. O tyto informativní schůzky byl ze strany občanů opět velký zájem. I v jiných oblastech, třeba v oblasti stavebního řízení nebo územního plánu, se snažíme občany informovat, poradit a pomoci vyřešit jejich konkrétní problém. Byli bychom rádi, aby tento trend dál pokračoval a prohluboval se.

Třetí zásadou vašeho volebního programu je snaha dostat dění v akciových společnostech ve vlastnictví kraje pod kontrolu zastupitelstva, a tím i veřejnosti. Jak toho chcete dosáhnout, když ze zákona je statutárním orgánem rada kraje?

To je pravda, ale v momentu, kdy se zřizovaly akciové společnosti v majetku kraje, mám tím na mysli především krajské nemocnice a zdravotnický holding, se rozhodovalo na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. To, že valnou hromadou pro organizace zřizované krajem je rada kraje, nebrání tomu, abychom jako krajská samospráva trvali na průběžných informacích o dění v těchto akciových společnostech. Vše záleží na vůli koaličního vedení kraje a radního, který má tuto oblast na starosti. Pak je tu ještě důležitá skutečnost, že máme ve všech statutárních orgánech akciových společností v majetku kraje své zastoupení jako politický klub. Záleží tedy i na našich lidech, aby problémy otevírali a informovali nejen klub, zastupitelstvo, ale i veřejnost. Třeba naši zástupci v dozorčí radě zdravotnického holdingu to dělali velmi svědomitě, nezřídka k nelibosti ostatních politických subjektů.

Volební program KSČM je velmi stručný, proč jste jej nenaplnili více sliby? Voliči to mají rádi…

Voliči především nejsou hloupí. Jistě, část z nich se dá zmanipulovat nebo „koupit“ třeba koblihou nebo guláškem, ale většina chce za slibem vidět konkrétní čin. Kdybychom chtěli dopodrobna napsat, co bychom rádi v té které oblasti změnili, byl by to mnohastránkový materiál. A kdo by ho četl? Proto jsme zvolili jednoduchou cestu. V každé oblasti, za kterou kraj zodpovídá, jsme si stanovili prioritu našeho snažení a k němu jsme se pokusili formulovat konkrétní závazek voličům. Pokud budeme i nadále ve vedení kraje budou naše priority podrobně popsány v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje. Pochopitelně obsah naší činnosti, ať budeme ve vedení kraje, nebo ne, je a bude vždy vycházet z nutnosti řešit konkrétní problémy, které se v průběhu volebního období vyskytnou, bez ohledu na to jestli jsou nebo nejsou obsaženy v nějakém písemném dokumentu.

V oblasti zdravotnictví dáváte konkrétní závazek voličům, že se přičiníte o personální stabilizaci krajských nemocnic. Můžete tento slib přiblížit?

Náš klub, především zastupitelé Lenka Fialová a Leoš Voborník jako první začali vyvíjet tlak na řešení personálních problémů krajských nemocnic. Nakonec byli vyslyšeni a už letos se povedlo uvolnit 2,7 milionu pro absolventy lékařských fakult, kteří budou pracovat v našem kraji. V letošním roce se např. podařilo zvýšení platů lékařům a zdravotním sestrám o 6 procent. Dál budeme hledat systémové řešení personálního obsazení nemocnic.

V oblasti školství a zaměstnanosti se zavazujete voličům, že společně se zaměstnavateli vytvoříte podmínky k přípravě nové generace řemeslníků a techniků. Máte s tím už zkušenosti?

Problematikou zaměstnanosti v kraji jsme se začali zabývat již v minulém roce, kdy jsme na oddělení regionálního rozvoje v rámci organizačních změn zřídili funkci koordinátora zaměstnanosti. To byl další krok na cestě spolupráce mezi zaměstnavateli, úřadem práce a našimi školami. Prvním krokem byl podpis sektorových dohod v oblasti strojírenství a textilního průmyslu, které znamenaly ustavení spolupráce škol se zaměstnavateli a hospodářskou komorou, iniciovaných naší radní Táňou Šormovou. Spolupráce se projevila už na loňské výstavě škol a zaměstnavatelů. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o technické a řemeslné obory vzdělání. Podepsaným Paktem zaměstnanosti se dostala tato snaha o spolupráci na vyšší úroveň. Rádi bychom v tomto trendu dál pokračovali. Je to potřeba, protože dnes nám chybí celá generace techniků a řemeslníků a to do značné míry omezuje možnosti průmyslového rozvoje kraje i republiky.

V oblasti hospodaření kraje se zavazujete voličům k maximálnímu využití možností získat evropské dotace. Co pro to uděláte?

Podařilo se nám velmi úspěšně čerpat prostředky z Operačního programu česko polské přeshraniční spolupráce, úspěšní jsme byli i v čerpání prostředků z regionálního operačního programu, Operačního programu pro vzdělávání a konkurence schopnost, vzdělávání atd. Pro toto programové období již více než dva roky připravujeme projektové záměry pro čerpání finančních prostředků, zorganizovali jsme semináře pro starosty obcí v jednotlivých okresech. Na těchto seminářích jsme nejen zhodnotili minulé období, ale hlavně jim představili veškeré možnosti čerpání finančních prostředků, ať již z evropských, národních, nebo i krajských zdrojů. O semináře byl veliký zájem a obsah byl natolik bohatý, že trvaly přes tři hodiny.

V oblasti životního prostředí chcete mj. zlepšit hospodaření s vodou v krajině. V čem je problém?

Jsme nuceni v podstatě řešit dva extrémy – protipovodňová opatření a sucho. V protipovodňových opatřeních musím konstatovat, že se nepodařilo to, co jsme chtěli v případě Mělčan. Osobně jsem se snažil o vybudování přehrady, ale bude to zřejmě jen suchý poldr. Stavba uvázla na řešení územního řízení. Bleskové lokální povodně posledních dní ukázaly, že suchý poldr nemá takovou zadržovací schopnost, jak se předpokládalo. Navíc plná přehradní nádrž průsaky může dotovat podzemní vody, které nám mizejí. To znamená, že mohou dlouhodobě řešit oba problémy – povodní i sucha. V těchto záležitostech budeme i nadále úzce spolupracovat s Povodím Labe, a. s.

V oblasti dopravy slibujete voličům pokračování rekonstrukcí krajských silnic s využitím všech možných zdrojů. Na čem nyní rekonstrukce váznou?

V tomto volebním období jsme vyčerpali všechny dostupné finanční prostředky ze zdrojů evropských fondů, národních podpor i Fondu reprodukce a rozvoje kraje. Výsledkem je mnoho kilometrů kvalitně opravených silnic. Dokonce nám mnohdy život komplikuje i taková skutečnost, jako je povolování objízdných tras při opravách a rekonstrukcích silnic. I pro toto období máme připraveno dostatek projektů pro čerpání disponibilních prostředků z Integrovaného regionálního programu Státního fondu dopravní infrastruktury, Operačního programu přeshraniční česko-polské spolupráce. Při určování oprav silničních úseků vycházíme především z posouzení skutečného stavu silnic, požadavků obcí, zajištění osobní dopravní obslužnosti apod. Velké úsilí jsme věnovali podpoře výstavby D11 v celé trase od Hradce Králové až na státní hranici. Informace posledních dní ukazují, že toto úsilí nebylo marné a hodláme, dle svých možností, maximálně přispět k vybudování této dálniční trasy.

Považujete za správnou strategii rozvoje sociálních služeb v orientaci na terénní služby tak, aby péči potřebující člověk mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí?

Podle mne a komunistických kandidátů je právě tohle podstatné, protože každé další řešení už je jenom náhrada, kdy se člověk přesazuje do jiného prostředí. Pochopitelně musíme mít připravené kapacity na to, že jakmile rodina a terénní pracovníci přestanou zvládat péči o určitou osobu, musí nastoupit naše pobytová zařízení. Jejich humanizace už pokročila dostatečně a prohlubuje se i jejich zaměření na speciální péči třeba o nemocné stařeckou demencí, nebo osoby odkázané na plnou podporu svého okolí. Cílem je, aby občané v našich zařízeních žili v důstojných podmínkách.

V oblasti regionálního rozvoje usilujete mj. o zvýšení turistické atraktivity kraje. Proč je právě tohle vaší prioritou?

Protože turistika je významným zdrojem rozvoje kraje. Měli bychom umět těžit z faktu, že náš kraj má co nabídnout svým návštěvníkům a také skutečnosti, že vinou zhoršené bezpečnostní situace v tradičních turistických destinacích nejen mimo Evropu, ale už i v Evropě, roste zájem o domácí turistiku. Jako do bezpečné země k nám jezdí i více zahraničních turistů. Velké úkoly nás zde čekají ve zkvalitnění dopravní dostupnosti významných turistických center, v dalším zkvalitnění spolupráce mezi krajem, destinačními společnostmi a ostatními aktéry v cestovním ruchu s cílem zvýšení účinnosti propagace turistiky v našem kraji. Velmi mnoho práce bylo provedeno na přípravě budování 330 km dálkových cyklotras, kde budeme postupně přecházet do fáze realizace. Budeme i nadále podporovat budování cyklotras místního významu.

V oblasti kultury a sportu dáváte závazek voličům, že rozšíříte možnosti dotací na volnočasové dětské, mládežnické a rodinné aktivity. Můžete to přiblížit?

V tomto volebním období jsme hodně oproti minulosti pokročili a naší snahou je pokračovat v podpoře aktivního využití volného času našich dětí a mládeže a nejen v různých oblastech sportovního vyžití. Dále budeme pokračovat v podpoře zájmové kulturní činnosti, podpoře činnosti různých spolků např. zahrádkáři, včelaři, myslivci, dobrovolní hasiči. Současná podpora těchto aktivit začíná přinášet své pozitivní výsledky.

Taťána LANKAŠOVÁ

skola2 3751 X

KH KV KSČM

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Počasí v kraji

Doporučujeme

halo noviny logo

Go to top