Mezinárodní setkání „Žalý 2015“

rozhledna zalyV hotelu Zlatá vyhlídka na Benecku přivítali účastníci setkání mezi sebou 1. místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka, předsedkyni Celorepublikového výboru Vlasteneckého sdružení antifašistů Marii Homolkovou, místopředsedu Národní rady Klubu českého pohraničí Zbyňka Cincibuse, delegaci Svazu demokratické levice z PLR – Lubaně, vedenou  Edvardem Witeckim, předsedkyni Demokratického sdružení Francouzů v zahraničí a zastupitelku hlavního města Prahy Helenu Briardovou, předsedkyni KV KSČM Libereckého kraje Danu Lysákovou, předsedkyni Republikové rady Levicových klubů žen Suzanu Exnerovou, bývalého poslance Evropského parlamentu Jaromíra Kohlíčka a bývalého poslance Parlamentu ČR Václava Exnera, kteří patří mezi pravidelné účastníky těchto setkání.

Semináře se zúčastnili i krajští zastupitelé František Chot, Miloš Tita, Miroslav Beran a Lukáš Čížek, delegace Klubů českého pohraničí z Prahy, Liberce a Lomnice nad Popelkou, Oblastního výboru Vlasteneckého sdružení antifašistů Semilska, Českého svazu bojovníků za svobodu Jilemnice, Okresních výborů KSČM z Jičína, Trutnova, Hradce Králové, Liberce, Jablonce nad Nisou, České Lípy a Semil, Česko-kubánské společnosti, Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a Slovanského výboru České republiky.

Setkání zahájila předsedkyně Oblastního výboru Vlasteneckého sdružení antifašistů Semilska Věra Hotmarová, která jménem pořádajících organizací přivítala všechny  účastníky a krátce připomenula pohnutou historii našeho národa po zrádné mnichovské dohodě z roku 1938 a následné represe fašismu, kterými byli likvidováni nejlepší pokrokově smýšlející čeští vlastenci. Upozornila na narůstající nebezpečí neonacismu v souvislosti s umožněním registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Úvodní referát k 70. výročí osvobození Československa od fašismu přednesl historik doc. RSDr. Jaroslav Štrait, autor mnoha publikací z historie dělnického a komunistického hnutí. Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost pravdivého podávání informací o historických událostech a připomněl, že je třeba si vážit všech, kteří za naši svobodu položili své životy. Z historických pramenů je zřejmé, že právě v místech Předního Žalého se již v letech 1926, 1928, a naposledy před válkou, v pozdním létě roku 1939, scházeli čeští a němečtí komunisté a antifašisté.

V diskusi se účastníci akce vyjadřovali k narůstajícímu nebezpečí vzniku nového válečného konfliktu, oceňovali rozhodující podíl Rudé armády na osvobození Československa v roce 1945 i zásluhy ostatních armád, které se podílely na porážce fašistického Německa. V mnoha vystoupeních zazněly požadavky na vytvoření jednotné fronty proti fašismu, proti válce, zlu a nenávisti. Diskutující odsuzovali skandální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla umožněna registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v naší republice.

Značnou kritiku „sklidily“ veřejnoprávní sdělovací prostředky za neobjektivní podávání informací, zkreslování historických faktů a nevyváženost zpravodajství. Mnozí účastníci ve svých vystoupeních upozorňovali i na problémy ve výchově dětí a mladé generace, zejména ve vztahu k naší pokrokové historické minulosti a úctě k odkazu našich předků.

Na závěr semináře přijali jeho účastníci „Provolání“. V odpolední části programu následoval výstup na Žalý k Památníku setkávání antifašistů a obětem fašismu v letech 1938 – 1945, kde delegace položily květiny a uctily památku všech padlých bojovníků proti fašismu.

V podvečer přijala starostka města Jilemnice Ing. Jana Čechová spolu s ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici Paed.Dr. Janem Luštincem skupinu účastníků a v neformální besedě je seznámili s historií města a s rozhodujícími událostmi v letech 1939 – 1945, které se zapsaly do národně osvobozovacích bojů v Podkrkonoší.

Pro zájemce připravili organizátoři i další doplňkový program. Již v pátek 29. května se konala exkurze v galerii Družstva Granát v Turnově, kde bylo možné se seznámit s tradiční výrobou originálních šperků s českými granáty a posoudit náročnou práci brusičů a klenotníků.

Další poutavá exkurze byla potom připravena v Pivovaru Malý Rohozec. V této oblasti Českého ráje vyrábí rohozecký pivovar pivo podle původní receptury z tuzemských surovin bez chemických přísad. Účastníci exkurze si se zájmem vyslechli historii pivovaru, navštívili varnu piva, ochutnali čerstvě kvašené pivo, prohlédli si provozy stáčení a expedice.

V neděli 31. května dopoledne uctila delegace účastníků Mezinárodního setkání památku Josefa Hrubého, který stál v čele podkrkonošských antifašistů, kteří se nikdy nesmířili s okupací našeho území a od počátku proti ní aktivně bojovali. Na hřbitově ve Valteřicích položili květiny na jeho hrob a vzpomenuli jeho odkazu pro mírový život dalších generací. 

Odpoledne bylo zaměřeno na poznávání krás krkonošské přírody. Díky pochopení správy KRNAP bylo možné uspořádat výlet do chráněných oblastí Krkonoš. Zájemci se vydali auty na Zlaté návrší do výšky 1415 m a dojeli až k Labské boudě, kde se pokochali nádhernými výhledy a překrásnými přírodními sceneriemi. K vidění ale byly i pozůstatky původního obranného opevnění vybudovaného před 2. světovou válkou, které znovu připomněly tragické osudy v našich dějinách, mnichovskou zradu, zabrání pohraničí a nástup fašismu.

Letošní setkání antifašistů na Žalém bylo obsahově velmi náročné, ale svým významem a dopadem bylo nesporně důstojnou oslavou 70. výročí osvobození našich zemí v roce 1945 a uctěním  památky všech hrdinů padlých ve druhé světové válce.

***

PROVOLÁNÍ


My, účastníci Mezinárodního setkání „Žalý 2015“, konaného ve dnech 29. – 31. 5. 2015 na Benecku v Krkonoších, jsme si připomněli 70. výročí konce nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Druhá světová válka zůstává tragická svým dopadem do životů milionů lidí, nezměrnou mírou utrpení, lidských i materiálních ztrát.

Vzdali jsme hold vojákům Rudé armády a uctili jejich hrdinství, protože měla rozhodující roli v porážce nacistického Německa a nesla největší tíhu v boji s nacismem. Ocenili jsme i podíl vojáků ostatních armád protihitlerovské koalice, kteří se podíleli na osvobození naší republiky od fašismu.
Vzpomenuli jsme význam povstání českých vlastenců a partyzánů proti německým okupantům v Podkrkonoší v květnu 1945 a položili jsme kytice k Památníku setkání antifašistů a obětem boje proti fašismu na Žalém. Nezapomínáme, komu vděčíme za svou existenci a za svou svobodu. Se znepokojením však sledujeme falšování, dezinterpretaci, zkreslování a manipulaci s historickými fakty v některých hromadných sdělovacích prostředcích, které neobjektivně informují o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války a osvobození naší vlasti.
Nesouhlasíme se skutečností, že na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo zaregistrováno Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Toto rozhodnutí je urážkou všech účastníků protifašistického odboje a českých rodin, které byly vyhnány ze svých domovů v pohraničí v roce 1938.

Tímto skandálním rozhodnutím je umožněno revanšistickému spolku označovat odsun Němců, o kterém rozhodly vítězné mocnosti, za zločin, kterého se dopustili Češi a požadují za to pohnání našich občanů k trestní odpovědnosti. Dekrety prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše z roku 1945 byly podle spolku legalizací zjevného bezpráví a požadují jejich zrušení. Zamýšlí také založit vlastní vydavatelství, stavět pomníky a především usilovat o další ovlivňování pohledu našich občanů, především mládeže, na historii.Je pro nás nepřijatelné, aby se v naší republice vytvářel prostor pro revanšistické působení spolků a uskupení, jejichž programem je revize poválečných dějin, falšování a hanobení historických událostí. Požadujeme, aby historická a objektivní pravda o naší minulosti byla uplatňována při výchově a výuce mládeže na všech vzdělávacích institucích a ve všech veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.
Budeme usilovat o zachování a obnovu památníků, které připomínají vítězství nad fašismem v roce 1945.

Odmítáme a odsuzujeme současnou agresivní imperiální politiku vlády USA, která přivádí celý svět na pokraj světové termojaderné války. Proto považujeme za nezbytné zastavit roztáčející se spirálu zbrojení, násilí a nenávisti a prosazovat taková opatření, která přinesou do vztahů mezi státy a mezi národy politiku spolupráce, nenásilí, bezpečnosti pro všechny, spravedlnosti a mírového soužití.

Jsme si vědomi toho, že před námi všemi není důležitějšího úkolu, než zabezpečení trvalého míru ve světě. Proto se připojujeme k provolání účastníků slavnostní manifestace k 70. výročí osvobození, konané dne 9. května 2015 v Praze a vyzýváme všechny občany bez rozdílu ideového zaměření, náboženského přesvědčení, barvy pleti a věku k vytvoření jednotné fronty proti válce a fašismu, k rozhodnému boji proti silám neonacismu a války, za sociální spravedlnost a mír ve světě.

Vyzýváme všechny, kterým leží na srdci osud českého národa ke statečnému boji za uskutečnění odkazu našich předků a za historickou pravdu o naší národní minulosti.

Je to naší povinností vůči všem lidem, kteří vybojovali za obrovských obětí na bojištích 2. světové války mír pro nás, žijící. Je to naší povinností vůči našim dětem, vnoučatům a budoucím lidským generacím.

Účastníci Mezinárodního setkání „Žalý 2015“, Benecko – Žalý dne 30. května 2015

skola2 2079 X

KH KV KSČM

 

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top