Volební program do EP

logo KSCMNáš život dnes stále více ovlivňuje dění na nadnárodní úrovni. O tom, zda v dobrém či ve zlém, rozhoduje naše schopnost dát tomuto procesu kvalitní společná pravidla. Volební kampaň a volby do Evropského parlamentu 2014 probíhají v době, kdy je Evropa dlouhodobě zasažena hlubokou krizí. Zmatek a nejistota se promítly i do evropského integračního projektu, který měl být projektem míru a společenského pokroku.

Byl však uzurpován pravicovými mocenskými elitami a finančními kruhy a zdeformován vlivem evropských byrokratů. Sílí jak regionální a sociální rozdíly, tak i rozdíly mezi národy a probouzí se národní egoismus a xenofobie jako vážná hrozba demokracii. Evropská unie se od svého vzniku dostává na dosud nejvážnější křižovatku svého vývoje. KSČM sice nestála v čele rychlého začlenění České republiky do struktur Evropské unie, respektovala však vůli občanů. Proto dnes považujeme za nezbytné znovu vrátit smysl evropské integraci, budovat ji zdola od občanů, odstraňovat nespravedlnosti, a posílit tak důvěru v evropské instituce a zvýšit i dosud klesající volební účast v evropských volbách.

Nadcházející volby budou probíhat v době 10. výročí přijetí ČR do EU a měly by se stát součástí strategického zápasu za lepší budoucnost Evropy. KSČM je stranou podporující objektivní procesy vzájemně výhodné integrace, ale byla a je kritická k současné podobě Evropské unie. Naše členství v EU je přitom realitou, a účast zástupců KSČM v evropských zákonodárných strukturách je proto logickou součástí našeho politického působení. KSČM se tím hlásí k pozitivnímu řešení složitých otázek demokratičtějšího a sociálnějšího fungování evropské integrace i k posílení procesu sjednocování evropské levice proti ofenzivě neoliberalismu i proti projevům neofašismu a neonacismu.

Odmítáme kritiku neoliberální a krajní pravice, pro kterou je EU příliš sociální a příliš omezující pro volný trh jako podmínku co nejvyššího zhodnocování kapitálu. Máme zájem na takovém prohloubení integrace, která přispěje k prosazení vyšší úrovně sociálních, ekonomických a kulturních práv občanů i mírového vývoje. Chceme přebudovat Evropu na základě solidarity a suverenity lidu, na základě rovnosti a spolupráce. Jsme za Evropu mírovou, a humanitní, Evropu práce i chránící životní prostředí, Evropu sociální a socializující. S podporou vašeho hlasu bude KSČM prosazovat:

I. Lidská práva, podmínky pro občany a regiony

 1. Zaručit všeobecný přístup k základním lidským právům na základě Evropské charty lidských práv jako pilíře výstavby EU a lidská práva v souladu s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
 2. Demokratizací evropských institucí a respektováním svrchovanosti lidu, občanské spravedlnosti a budováním prostoru svobody a práva dosáhnout skutečně rovnoprávné unie občanů a států Evropy.
 3. Prosazovat demokratické principy s účinným zapojením veřejné aktivity - včetně participační demokracie v institucích i v podnicích, přímé demokracie a lidových hlasování a účasti občanů na koncipování a uskutečňování politiky.
 4. Posílit pravomoci Evropského parlamentu proti Evropské komisi, která příliš centralizuje moc a je vzdálená požadavkům obyvatel Evropy.
 5. Vyrovnáním šancí členských zemí EU v procesu evropského rozhodování překonávat nátlak a nadvládu evropských velmocí.
 6. Podporovat organizaci evropských veřejných debat o důležitých problémech, které se dotýkají občanů EU, a vést lidové kampaně k alternativním návrhům
 7. V souladu s Evropskou chartou lidských práv hájit svobodu přijímat informace, vyhledávat pluralitní média, mít právo na informace z veřejného sektoru a postavit se snahám o omezování svobody internetu.
 8. Základním cílem politiky soudržnosti musí být snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony. Spravedlivá je rozvojová strategie, která bude zohledňovat zájmy jednotlivých regionů a přispívat k rozvoji nejchudších regionů.
 9. Regulovat mezinárodní migraci ze zemí mimo EU koncepčně a s ohledem na dodržování lidských práv. Efektivní azylové řízení, rozlišit azylanty od sociální turistiky a postihovat nelegální migraci a důsledně se jí bránit.
 10. Do rozvoje regionů zapojit lepší využití peněz z fondů EU, zbavit byrokratické zátěže systém udělování dotací a projednávání projektů do operačních programů, prosadit jejich rychlou a průhlednou administrativu
 11. Významnou hodnotou je sociální i územní soudržnost a stabilita hranic – nepřipustit zneužití politiky tzv. euroregionů k narušování územní celistvosti jednotlivých zemí.
 12. Přijmout opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
 13. Postavit se nebezpečí rasismu, xenofobie, fašismu a revanšismu. Zasazovat se proti agresivnímu antikomunismu, represím proti pokrokovým hnutím a jejich představitelům.
 14. Jasné ne účelové revizi dějin Nedopustit přepisování ději, zejména v souvislosti s II. světovou válkou. Ocenit historická antifašistická vystoupení a zabránit rehabilitaci válečných zločinců, fašistických hnutí a jednotlivců.

 II. Za sociální Evropu

  1. Základní práva občanů musí zahrnovat právo na práci a spravedlivou mzdu, přiměřený volný čas, právo na sociální zabezpečení a záruku univerzálního přístupu k bezplatným veřejným službám, jako je zdravotní péče a vzdělání.
  2. EU musí aktivněji bránit sociálnímu dumpingu ze strany zemí, které založily svou strategii rozvoje konkurenceschopnosti na nedodržování základních lidských práv, včetně sociálních a pracovních práv.
  3. Prioritou je řešení problémů nezaměstnanosti, chudoby a společenského vyčlenění. K tomu maximálně využít politického prostoru EU k obraně a dalšímu rozvoji sociálního státu.
  4. Zvýšit právo na odborovou organizaci a stávku na pracovišti, podpora odborovému hnutí.
  5. Politika minimálních mezd v Evropě ve výši zajišťující pracovní motivaci a důstojnou odměnu za práci podle podmínek jednotlivých zemí.
  6. Zkrátit pracovní týden a pracovní dobu ve všech členských zemích.
  7. Vytvořit systém záruk pro mladé jako například programy na podporu odborné přípravy, praxe, pomoc při získávaní pracovních zkušenosti. Stejně tak prosazovat právo na získání prvního zaměstnání.
  8. Vzdělání a zdravotnictví musí sloužit občanům, ne zisku, a proto je nutné zamezit liberalizaci těchto služeb.
  9. Právo všech občanů na důchod v přijatelné výši, jakožto ochrana občanů před chudobou ve stáří a zajištění slušné životní úrovně.
  10. Přijmout alespoň minimální evropské standardy na poskytování zdravotnických služeb.
  11. Pokračovat v důrazném prosazování a zajištění bezpečnosti a finanční dostupnosti léků a zdravotních prostředků.
  12. Požadavek na urychlené přistoupení všech států EU k plnění Barcelonské deklarace v oblasti předškolní výchovy (kapacity školek pro 30 % dětí do 3 let, a pro 90 % dětí od 3 let).
  13. Za lepší využití Evropského sociálního fondu (finanční nástroj EU na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů).
  14. Prosazovat sociální politiku založenou na rovnosti pohlaví a potírání všech forem diskriminace, zahrnující všechny skupiny ve společnosti. Ochrana práv dítěte.
  15. Migrantům ze zemí mimo EU přidělovat pracovní povolení v rozsahu, který jsme schopni pojmout, a v profesích, které jsou přínosem. Účinná kontrola tzv. práce na černo. Stanovit jasná pravidla pro čerpání zdravotního a sociálního pojištění legálními migranty.
  16. Podporovat veřejnou diskusi o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU uspokojení jejich základních materiálních potřeb k vedení důstojného života.

III. Ekonomika pro lidi, konkurenceschopná i udržitelná

 1. Prosadit nový model ekonomického rozvoje, který zajistí produktivní cíle vytvářením dostatečného počtu pracovních míst, posílením role vědy, výzkumu a inovací, šetrně k životnímu prostředí.
 2. Řešení ekonomických problémů, boj proti finanční a ekonomické krizi bez asociálních škrtů a se spravedlivým rozdělením odpovědnosti. Ekonomika sloužící zvýšení životní úrovně lidu a ne finančním trhům.
 3. Upravit Pakt stability tak, aby nebyl na úkor sociální stability a hospodářského rozvoje, prohloubení rozpočtové koordinace a disciplíny. Podpora konkurenceschopnosti EU nejen na unijní ale i národní úrovni.
 4. Jednotný rámec finančního systému v Evropě, respektující rozpočtovou moc národních parlamentů, spravedlivé sladění národních daňových politik a omezující jak daňový dumping, tak daňové ráje. Zorganizovat evropský konvent o restrukturalizaci popř. vymazání veřejných dluhů.
 5. Podporovat zavádění daně z finančních transakcí, mimořádnou evropskou daň na velké majetky k financování plánu evropské obnovy, projednat možnost emitování evropských dluhopisů k financování rozvojových evropských projektů.
 6. V rámci systému boje EU proti daňovým únikům, posílit spolupráci s OLAF (evropské protikorupční služby). Přijetí balíčku opatření proti podvodům v oblasti DPH.
 7. Demokratická kontrola Evropské centrální banky, jedním z úkolů musí být vedle stability měny také spolupráce na hospodářském rozvoji a snižování nezaměstnanosti.
 8. Vytvoření veřejného bankovnictví jak na národní, tak i evropské úrovni – podpořit evropskou iniciativu pro založení Evropské veřejné banky společenského rozvoje.
 9. V rámci bankovní unie podporovat zrušení vazby soukromého finančního sektoru a veřejných financí a vytváření dostatečně silného soukromého fondu k zajištění stability bank, podporovat přitom státem garantované pojištění vkladů do 100 tis. Euro.
 10. Jednotný a veřejný evropský dohled pro všech 8 000 bank. Kontrola obchodů s finančními deriváty, odděleného investičního bankovnictví a prevence nevyváženosti z důvodu nedostatku kapitálu bank a jejich dopadu do národních ekonomik.
 11. V rámci evropské energetické politiky zajistit pro Evropu bezpečný a dlouhodobý přísun energií a zároveň řešit udržitelným a věcným způsobem problémy klimatických změn.
 12. V energetickém mixu posilovat roli jaderné energetiky – bezemisního zdroje energie. Podporovat obnovitelné, zelené zdroje energie - ostrovní solární systémy (na domech, halách) namísto velkých solárních elektráren zabírající důležitou ornou půdu.
 13. Mezi minimální standardy v rámci EU prosazovat právo na zásobování energií - opatření, která by zajistila dostupnost elektřiny a využití dodávek plynu.
 14. Zvyšovat energetickou účinnost a přijatelné ceny pro občany.
 15. Podpora zelených technologií jako prostředku pro nastartování růstu a zajištění zaměstnanosti.
 16. Ve Společné zemědělské politice EU (CAP) sblížit subvenční politiku, přímé platby musí jít na zemědělskou činnost. Odmítnout limity přímých plateb, které znevýhodňují státy s většími průměrnými hospodářskými jednotkami. Zásadně odmítnout odbourávání II. pilíře zaměřeného na tvorbu krajiny.
 17. Zasadit se za o mezinárodní (evropskou) ochranu ohroženého půdního fondu a vodních zdrojů. Omezit spekulace s potravinářským zbožím. Zastavit dovoz podporovaných biopaliv.
 18. Podporovat využití domácích surovin a zdrojů, podporovat recyklaci. Vodu stanovit jako veřejný statek, určit základní kritéria pro hospodaření s vodou.
 19. Požadovat, aby státy EU posilovaly svoji potravinovou soběstačnost v produktech našeho zeměpisného pásma. Podporovat rozvoj potravinářského průmyslu využívajícího místních surovin.
 20. Pokračovat v důrazném prosazování ochrany spotřebitelů, nadále rozvíjet efektivnost systému RAPEX (systém včasného varování).
 21. Podporovat MSP (malé střední podniky), zjednodušovat podnikatelské prostředí. Podporovat družstevní hnutí a participaci zaměstnanců ve firmách.

 IV. Evropa míru, Evropa ve světě

 1. Integrovaná Evropa s vlastní subjektivitou má vlastní globální odpovědnost za prosazování hodnot míru, spravedlivosti, solidarity a lidských práv. Jejím základním nástrojem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost dodržováním mezinárodního práva v souladu s Chartou OSN.
 2. Povyšovat roli mezinárodních mechanismů pro řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny, chudoba, terorismus, organizovaný zločin, obchod s drogami atd.
 3. Posilovat mezinárodní režim nešíření jaderných zbraní a dalších druhů zbraní hromadného ničení, odzbrojení, dodržování mezinárodních smluv.
 4. Posilovat mezinárodní vztahy založené na přátelství, partnerství a vzájemné spolupráci, podporovat aktivity OSN v této oblasti (UNICEF, aj.).
 5. Prosazovat mírové řešení konfliktů. Preventivní diplomacií se zapojením OSN a EU jako subjektu mezinárodního práva je nutno předcházet problémům v citlivých oblastech světa.
 6. Zahraniční politiku EU opírat o mírové řešení při respektu politických a demokratických hodnot, prosazování kulturního vlivu a tzv. dialogu civilizací.
 7. Za nepolitické působení humanitárních misí a humanitárních organizací.
 8. Omezit pravomoci Vysokého představitele pro zahraniční věci v prezentaci tzv. společné zahraniční politiky EU.
 9. Bezpečný svět stavět na rozvoji vzájemně výhodné hospodářské, vědecko-technické spolupráci a pomoci chudým zemím, výměně informací a dialogu se složkami občanské společnosti včetně nevládních organizací.
 10. Odmítnutí agresivních vojenských paktů a prosazování pružnější, modernější organizace zajišťování celoevropské bezpečnosti, než je NATO, bez návratů k recidivám studené války.
 11. Pojetí kolektivní bezpečnosti Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti bez strategie NATO, která umožňuje účelové vojenské zásahy mimo území současných členů NATO.
 12. Proti militaristickému formování vojenských složek EU - zahraniční mise EU mimo Evropu musí mít výlučně humanitární, ne vojenský charakter jako přívěsek paktu NATO.
 13. Usilovat o likvidaci všech cizích základen na území členských států EU a o zákaz rozmísťování jaderných zbraní a systému proti mezikontinentálním raketám. Za bezjaderné pásmo v Evropě – nejen ve střední Evropě – a další kroky v omezování zbraní hromadného ničení.
 14. Prosazovat mezinárodní režim kybernetické bezpečnosti (Cyber security), respektující právo na svobodu informací a otevřený internet.
 15. Podporovat takovou politiku rozšiřování EU, která respektuje odlišnosti potenciálních členů, připravenost na přijetí standardů EU a probíhá na základě demokratického rozhodování uchazečské země.
 16. Podporovat poctivý a spravedlivý obchod se světem - odložit rozhodnutí o velkém transatlantickém trhu s USA, upřednostnit jednání v rámci WTO a bilaterální smlouvy o volném obchodu.
 17. Prosazovat rovnoprávný vztah k nečlenským státům EU a otevřenou spolupráci s dalšími částmi světa. Reflektovat důležitost Východního partnerství a mezinárodních organizací jako Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Visegrádská čtyřka.
 18. V rámci toho zkvalitnit koncepci politiky sousedství vůči příslušným zemím – včetně zemí východní Evropy a Balkánu.
 19. Vztahovat požadavek bezpečné a spravedlivé Evropy i na ty, kteří oprávněně usilují o azyl a chtějí dodržovat zákony a evropské normy. Současně striktní kontrola nelegální migrace a přijetí opatření zpřísňujících pohyb cizinců páchajících trestnou činnost.

V. Rudozelená alternativa pro Evropu

 1. Podporovat v Evropě systémovou alternativu na solidárním, demokratickém, mírumilovném a ekologickém základě, která prakticky překročí současný monopol globálního kapitálu a neoliberálního konsensu ohledně civilizačního vývoje.
 2. Dlouhodobě prosazovat skutečně zásadní a komplexní proměnu společenských poměrů, a vytvořit tak reálné podmínky pro svobodný a plnohodnotný život každého člověka.
 3. V rámci prosazování velkorysé nové vize, socialismu v 21. století, myslet i jednat internacionálně, dát tak globalizaci a nadnárodní integraci alternativní a různým inspiracím otevřený obsah.
 4. Za tím účelem konstruktivně spojovat různé sociální a pokrokové síly odhodlané tvořit nový, nekapitalistický svět, který osvobodí práci i přírodu z podřízenosti zájmům kapitálu.
 5. Omezit možnosti manipulace a násilí radikální demokratizací, otevřením nových sfér emancipace a rozvoje občanské společnosti. Chránit hodnoty, které vzešly z evropské půdy, jako projev úcty k lidské důstojnosti a racionální péči o základy, na nichž stojí evropská společnost
 6. Využít evropského prostoru pro sdílení všelidských hodnot a světového kulturního dědictví, pro vědeckou a kulturní spolupráci, intelektuální komunikaci a otevřený a tolerantní dialog různých kultur a civilizací.
 7. Nový ekonomický rozvojový model postavit na celospolečensky usměrňovaném trhu a větší podpoře společenského vlastnictví v rámci garantované vlastnické plurality.
 8. Podporovat různé formy hospodaření kolektivu zaměstnanců, samosprávných podniků, družstev, společností s podílem zaměstnaneckých akcií, obcí, regionů i dalších sdružení občanů se zapojením i neziskového sektoru.
 9. Prosazovat rovnoprávnost všech forem vlastnictví s cílem formování evropské společnosti jako sociálně spravedlivého společenství s novými, progresivními společenskými vztahy.
 10. Prosazovat v rámci systémové alternativy koncept trvale udržitelného rozvoje. - naplnění lidských potřeb musí probíhat tak, aby se nesnížil potenciál naplnění potřeb budoucích generací.
 11. Soulad sociálně ekonomických a ekologických cílů znamená udržitelný rozvoj energetiky, průmyslu, dopravy a zemědělství a posílení jejich veřejné kontroly podle sociálních i ekologických kritérií.
 12. Podporovat nové, vůči přírodě šetrné zelené technologie a restrukturalizovat ekonomiku při zásadním omezování plýtvání a umělého konzumu a při posunu k nemateriálním, duchovním hodnotám života.
 13. Nový rozvojový model bude bránit nejhorším dopadům lidské bezohlednosti vůči přírodě. Přírodu chápat jako hodnotu samu o sobě, prosazovat etický přístup ke zvířatům a ochranu vody, půdy i živočišných a rostlinných druhů.
 14. Celospolečenská i komunitní kontrola přírodních podmínek opřená o rozvoj samosprávy a školní výchovu a osvětu Evropanů k ekologické odpovědnosti.
 15. Nestabilita klimatu a problém přírodních katastrof včetně záplav vyžaduje systém včasného a spolehlivého varování a sanitární systém na národní a celoevropské úrovni.
 16. Rozvíjet rovnoprávnou a solidární spolupráci s ostatními komunistickými stranami, levicovými stranami, evropskou levicí.

 

skola2 5556 X
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

KH KV KSČM

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Reklama

logo komise mladeze

Go to top