Prohlášení členů Rady královéhradeckého kraje za KSČM

Hradec Králové letecky-1V pondělí 17. prosince 2012 schválila Rada Královéhradeckého kraje své programové prohlášení. Každý radní v něm přijal odpovědnost za svůj rezort a uvedl priority, které bude prosazovat během výkonu své funkce ve vedení kraje. Nabízíme čtenářům seznámení s programovým prohlášením radních, zvolených za KSČM.

 

 

Otakar Ruml
náměstek hejtmana


Granty a dotace »»

Budeme implementovat Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zapojíme kraj do implementačních struktur kohezní politiky 2014–2020.
Chceme stabilizovat poskytování dotací z rozpočtu kraje a odbor grantů a dotací krajského úřadu ve vztahu kohezní politice 2014–2020.
Rozvoj národních a mezinárodních aktivit kraje provážeme s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie.


Regionální rozvoj »»


Začleníme region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru, dosáhneme vyváženého rozvoje celého kraje a budeme posilovat konkurenceschopnost regionu a vytváření podmínek pro trvale udržitelný ekonomický rozvoj.
Vytvoříme Strategii rozvoje kraje pro období 2014–2020 a na něj navazující Program rozvoje kraje, které budou jako základní strategie rozvoje kraje pomáhat efektivně čerpat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie. Díky tomu bude kraj moci řídit efektivně rozdělovat finanční podporu do potřebných rozvojových oblastí. Celý proces tvorby těchto strategických dokumentů budeme konzultovat s místními samosprávami, podnikateli či neziskovými organizacemi.


Kultura »»


Budeme přispívat k rozvoji živé kultury, podporovat obnovu památek a zefektivníme činnost organizací zřizovaných krajem.
Dokončíme projekty spolufinancované Evropskou unií, zajistíme udržitelnost již realizovaných projektů a připravíme projekt rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové a žádost o dotaci z Norských fondů.

Movité kulturní dědictví budou příspěvkové organizace prezentovat na špičkové moderní úrovni. Budeme prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Živou kulturu budeme podporovat především prostřednictvím Střediska amatérské kultury Impuls.
Obnovu památkového fondu budeme podporovat nejen dotacemi, ale také lepší metodickou činností vůči památkářům městských úřadů a také tvorbou plánů ochrany památkových zón a rezervací.


Cestovní ruch »»


Vysoký turistický potenciál Královéhradeckého kraje vnímáme jako významnou složku regionální politiky. Kraj budeme prezentovat jako významnou turistickou destinaci v rámci České republiky.
Podpoříme přijetí zákona o cestovním ruchu, ve kterém jsou nastavena pravidla pro podporu a řízení cestovního ruchu.
Využijeme významnou historickou, přírodní a kulturní přitažlivost kraje ke zvýšení jeho návštěvnosti.
Zpracujeme Programu rozvoje cestovního ruchu pro období 2014 – 2020 v návaznosti na v současné době zpracovávanou Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020.
Úzká spolupráce s Libereckým a Pardubickým krajem a s partnerskými regiony v Polsku a na Slovensku bude pokračovat.
Vytvoříme funkční turistický informační portál a učtený datový sklad.
Celkově se zaměříme na zvýšení návštěvnosti: vedle domácích na turisty z Polska, Německa, Holandska a Slovenska.


Územní plánování a stavební řád »»


V letech 2013–2016 zpracujeme zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje za uplynulé období a předložíme ji ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: na základě přijatých závěrů zastupitelstva zahájíme práce na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Pořídíme 2. a 3. aktualizaci souboru dat o území představující Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje.
Zajistíme provoz portálu Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje, zejména pro potřebu občanů a odborné veřejnosti tak, aby se mohly dálkovým přístupem seznámit s podmínkami možného využití území a případnou regulací v konkrétním místě.

 

Josef Lukášek
člen rady zodpovědný za sociální oblast


Pomoc člověku v domácím prostředí »»


Podpoříme setrvání člověka, vyžadujícího pomoc jiné osoby, v jeho domácím prostředí.
Zachováme, případně dle možností kraje navýšíme, podporu terénním, ambulantním a odlehčovacím sociálním službám.


Podmínky poskytování sociálních služeb »»


Budeme pokračovat v dosavadní vysoké spoluúčasti kraje na financování sociálních služeb, nepřipustíme snížení jejich současného standardu v rozsahu i kvalitě.
V dialogu se všemi zřizovateli budeme realizovat schválený model víceletého financování sociálních služeb v kraji.
Zaměříme se na optimální a spravedlivé využití dotačních titulů a žadatelům zabezpečíme metodickou pomoc ze strany krajského úřadu.


Rodinná politika a politika rovných příležitostí »»


Budeme prosazovat politiku rovných příležitostí pro všechny občany kraje se zvláštním zřetelem na potřeby osob se zdravotním postižením, etnických skupin, seniorů a zvláště rodin s dětmi.
Provedeme monitoring fungování projektu rodinných pasů, budeme podporovat jejich širší využívání.


Sociálně vyloučené lokality »»


Zkvalitníme terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách, větší pozornost budeme věnovat práci s dětmi a mládeží, zvyšování jejich sociální gramotnosti.
Využijeme všech zákonných možností k vytváření pracovních příležitostí a obnovování pracovních návyků mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
Ve spolupráci se samosprávami měst a obcí budeme bránit vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.
Prevence kriminality a protidrogová politika
Podpoříme aktivní a komplexní přístup ke zvýšení bezpečnosti občanů kraje, jejich ochranu před růstem kriminality, související s užíváním návykových látek.
Budeme systémově řešit prevenci ve spolupráci se všemi orgány, působícími v této oblasti.


Rozvojové investice »»


Podle možností krajského rozpočtu podpoříme investice: přestavba Domova dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim, rekonstrukce interiéru historické budovy Domova důchodců Černožice nad Labem, přestavba „zámečku" Domova důchodců Borohrádek.


Nepřipustíme rozprodej objektů v majetku kraje, sloužících k poskytování sociálních služeb.

skola2 5101 X

KH KV KSČM

 

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doporučujeme

halo noviny logo

Reklama

logo komise mladeze

Go to top